x
logo

Uzgodnienia z Właścicielami nieruchomości

Kluczowy głos społeczeństwa 

Po ustaleniu optymalnego kształtu inwestycji, przedstawiciele PSE spotkają się indywidualnie z każdym Właścicielem nieruchomości, na której zaplanowano budowę linii. Celem spotkań będzie ustalenie warunków posadowienia infrastruktury – słupów i/lub przewodów – linii na danej nieruchomości.

Na danej działce zostanie ustanowiona tzw. służebność przesyłu. To rodzaj prawa rzeczowego, który umożliwi PSE swobodny dostęp do infrastruktury na nieruchomości, co jest niezbędne do przeprowadzania okresowych prac eksploatacyjnych i remontowych. Właścicielowi nieruchomości, w związku z wprowadzanymi z tego tytułu ograniczeniami, przysługuje stosowne wynagrodzenie. Zostanie ono oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu.

Umowa o ustanowienie służebności nie skutkuje przeniesieniem własności na PSE. Daje inwestorowi jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w czasie jej budowy i eksploatacji. Jest zawierana w formie aktu notarialnego.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych z Właścicielem zostaną uzgodnione warunki wejścia na nieruchomość oraz harmonogram prac. Wykonawca prac budowlanych będzie zobowiązany do uporządkowania terenu po zakończeniu prac, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia powstałe w ich trakcie. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac.