x
logo

Rozpoczęcie inwentaryzacji środowiskowej

28.01.2022

Rozpoczęcie inwentaryzacji środowiskowej

Prace nad przygotowaniem inwestycji trwają nieprzerwanie. Zebrane w trakcie konsultacji społecznych informacje i uwagi są nadal analizowane. O ich wyniku będziemy informować jak tylko będzie to możliwe.


Rozpoczynają się również inne etapy prac nad projektem budowy linii 400 kV. Na trasie projektowanej linii pojawią się pracownicy firmy prowadzącej inwentaryzację środowiskową. Jest to proces obejmujący całoroczny cykl badań przyrodniczych, uwzględniający wszystkie okresy fenologiczne, którego celem jest wskazanie obszarów szczególnie cennych środowiskowo, występowanie chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych. Na podstawie tych obserwacji zostaną określone dane i uwarunkowania środowiskowe, które stanowią jedne
z podstawowych informacji, koniecznych do opracowania korytarza linii, gdzie możliwa jest realizacja inwestycji przy jednoczesnej ochronie zasobów środowiska naturalnego. Wyniki inwentaryzacji będą kluczowe dla zaprojektowania optymalnego wariantu przebiegu trasy.

Prace w ramach inwentaryzacji środowiskowej na zlecenie inwestora będą wykonywać pracownicy firmy Databout sp. z o.o. oraz jej podwykonawcy.

INWESTYCJA W LICZBACH