x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Jak daleko od linii 400 kV można wybudować dom?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektromagnetycznego nie może przekraczać 1 kV/m i 60 A/m. Takie wartości są spełnione już w odległości 35 m od osi linii. Oznacza to, że budynki mieszkalne mogą powstawać w odległości co najmniej 35 od linii.

Co to jest pas technologiczny?

W celu zapewnienia strefy bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców, dla każdej linii 400 kV PSE ustanawia tzw. pas technologiczny. Jest to obszar bezpośrednio pod linią, w którym zamyka się oddziaływanie pola elektromagnetycznego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą. Na terenie tym nie można w związku z tym stawiać budynków mieszkalnych. Wszelka inna działalność, np. rolnicza, jest natomiast dozwolona. Dla linii Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów) pas technologiczny wynosi 70 m (po 35 m w każdą stronę od osi linii). W pasie tym nie można także sadzić drzew i krzewów, których docelowa wysokość może przekroczyć 4 m.

Co to jest służebność przesyłu i jakie są jej konsekwencje?

Służebność przesyłu to rodzaj prawa rzeczowego, który zapewnia właścicielowi infrastruktury przesyłowej – w tym wypadku PSE – swobodny do niej dostęp na nieruchomości należącej do innego właściciela. PSE pozyskują to prawo, aby móc przeprowadzać niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne. Właścicielowi nieruchomości, w związku z wprowadzanymi z tego tytułu ograniczeniami, przysługuje stosowne wynagrodzenie. Zostanie ono określone przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego.

Umowa o ustanowienie służebności nie skutkuje przeniesieniem własności na PSE. Daje inwestorowi jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w czasie jej budowy i eksploatacji.

Co w przypadku powstania jakichś w trakcie prac budowlanych?

Odszkodowania za ewentualne zniszczenia powstałe w trakcie prac budowlanych, są wypłacane po zakończeniu robót, na podstawie sporządzonego protokołu strat.

Czy zmieni się klasyfikacja działek po wybudowaniu linii?

Inwestycja PSE jest realizowana w trybie specustawy, która nie zakłada przekwalifikowywania działek ani pod przewodami, ani pod stanowiskiem słupowym. Zdarza się jednak, że gmina dokona przekwalifikowania na podstawie własnej decyzji (przekształcenie w związku z rzeczywistą zmianą przeznaczenia). Na takie decyzje gminy inwestor nie ma wpływu, jednak zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju takie działanie jest bezpodstawne.

Czy linia będzie bezpieczna dla ludzi i środowiska?

Emitowane przez linie przesyłowe pole elektromagnetyczne to zjawisko bardzo powszechne, mamy z nim do czynienia codziennie korzystając z urządzeń elektrycznych. Prowadzone od wielu lat badania naukowe nie potwierdzają negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizmy żywe. Przebywanie ludzi w otoczeniu linii elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne przy zachowaniu zwyczajowych zasad ostrożności.

Jakie są zakładane rezultaty inwestycji?

Najważniejsze korzyści z inwestycji to:

  • poprawa bezpieczeństwa dostaw energii w regionie i komfortu życia mieszkańców poprzez ograniczenie przerw zasilania,
  • utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie odpowiednich dostaw energii elektrycznej niezbędnej dla realizacji inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wpływy podatkowe do budżetów gmin od wartości instalacji przesyłowych na ich terenie.
W jaki sposób inwestor współpracuje z samorządem?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin, w których utrzymują istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz działają na rzecz jej budowy, rozbudowy i modernizacji.

Jako podmiot odpowiedzialny społecznie, spółka dokłada wszelkich starań na rzecz budowania dobrej współpracy z samorządami i rozwoju lokalnych społeczności. PSE jako dobry i bliski sąsiad wielu polskich społeczności, czują współodpowiedzialność za ich rozwój, poprawę jakości życia
i bezpieczeństwa.

Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i zadania na rzecz mieszkańców.

Więcej szczegółów na https://wzmocnijotoczenie.pl/