x
logo

Projektowanie trasy linii

PROJEKTOWANIE TRAS LINII I LOKALIZACJI STACJI

PSE projektując i budując sieci elektroenergetyczne dokładają wszelkich starań, aby ich przebieg jak najmniej ingerował w otoczenie. Dlatego na etapie projektowania linii uwzględnia się zarówno istniejącą jak i planowaną zabudowę na wytyczanej trasie. Analizuje się również planistykę gminną tak, aby minimalizować ingerencję w plany rozwojowe lokalnych samorządów. Szczególną uwagę przywiązuje się również do ograniczania wpływu na środowisko – na obszarach branych pod uwagę jako lokalizacja linii przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą obejmującą 4 pory roku. PSE uwzględnia również głos mieszkańców – uwagi przekazane podczas konsultacji społecznych mogą posłużyć do korekty przebiegu linii czy lokalizacji stacji.

Wyniki szerokiej analizy i uzgodnień są publikowane w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko, z którymi wszyscy mieszkańcy gmin mogą się zapoznać.

BUDOWA LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

KONSTRUKCJE SŁUPÓW 

Słupy linii najwyższych napięć stosowane w Polsce mają zazwyczaj konstrukcję kratową. Wysokość słupów uzależniona jest od różnych czynników, np. ukształtowania terenu i przeważnie wynosi od 45 do 80 metrów wysokości. W uzasadnionych przypadkach, np. konieczności przeprowadzenia linii przez obszary leśne, można zastosować specjalne słupy umożliwiające poprowadzenie linii nad koronami drzew, bez konieczności ich wycinki w tzw. pasie technologicznymi linii.

Standardowo rozpiętość przęseł pomiędzy słupami wynosi około 350-450 metrów. Zależy to przede wszystkim od ukształtowania i zagospodarowania terenu. Może się zdarzyć, że odległości między słupami będą na określonych odcinkach większe lub mniejsze.

Minimalna planowana wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią wynosi około 10 metrów i umożliwia użytkowanie terenu pod liniami przy wykorzystaniu dużych maszyn rolniczych.

PAS TECHNOLOGICZNY

Wzdłuż linii ustanowiony zostaje pas technologiczny. Jest to forma ochrony linii elektroenergetycznej, umożliwiająca dostęp do infrastruktury w celu napraw eksploatacyjnych czy modernizacji. To również obszar, w którym zamyka się oddziaływanie pola elektromagnetycznego oraz dźwiękowego emitowanego przez linię. Na granicy pasa technologicznego oddziaływanie to musi spełniać wymogi określone w stosownych przepisach.

Na obszarze pasa nie można stawiać budynków mieszkalnych, ani sadzić drzew o docelowej wysokości powyżej 4 metrów. Można natomiast prowadzić działalność rolną oraz wypasać zwierzęta hodowlane. Poza granicą pasa nie ma ograniczeń w wykorzystaniu nieruchomości, a jej przeznaczenie – budowlane czy rolne – nie zmienia się.

W przypadku planowanej inwestycji pas technologiczny będzie miał szerokość 70 metrów – po 35 metrów od osi linii w obie strony.